Amanda vill att allt hon gör på jobbet ska vara så ”rätt” som möjligt. Det känns bra när resultatet blir bra. Därför dubbel- och trippelkollar hon det hon gör för att avgöra om hon kan göra det bättre med den tid och de resurser hon har till förfogande. Men Amanda har en besvärlig utmaning. Hon blir alltför ofta frustrerad över att det arbete hon utför får begränsade effekter i verkligheten och hon upplever att detta beror på att andra i hennes omgivning faktiskt inte tänker lika ”rätt” som hon. Ofta slutar det med att hon får kavla upp ärmarna och göra om andra personers arbete. Amanda är en nära vän till mig och vi har flera gånger diskuterat detta och delat denna frustration kring arbete som vi har utfört.

När jag för ungefär ett år sedan började arbeta på Influence upptäckte jag ett gäng eldsjälar som ägnade en massa tid och energi åt att förstå essensen i vad som får människor att prestera tillsammans. Jag har sedan dess insett att den frustration som Amanda och jag hade känt i allt väsentligt berodde på skillnaderna i det förhållningssätt som krävs när vi agerar och presterar som individer och det som krävs när vi vill agera och prestera som team. Bara för att Amanda presterar utomordentligt väl som individ betyder inte det att de team hon ingår i automatiskt skapar häpnadsväckande resultat.

I detta sammanhang är det intressant att fundera över vad en organisation faktiskt är. I allt väsentligt är det ju en samling individer som möts för att åstadkomma något tillsammans. Förmågan att skapa effektiva samarbeten blir därför helt avgörande för organisationernas framgång. Den forskning som Influence har bedrivit tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm har visat att det som skiljer riktigt högpresterande team från alla andra kan kokas ner till fyra faktorer. Nedan kan du läsa ett antal illustrativa exempel och på så sätt börja bekanta dig med dessa fyra faktorer.
 
 


Representation

Den förståelse som representerar vår verklighet och avsikt
måste vara gemensam i teamet

I lågpresterande team har vi ofta omedvetet olika tolkningar av teamets syfte, uppgift och ambition. Detta gör att det arbete som utförs av en individuell teammedlem sällan är helt rätt i de andras ögon.

I bra team går vi ofta igenom uppgift, mål och arbetsfördelning i början av vårt uppdrag. Detta skapar en gemensam initial förståelse för vad som ska göras, men denna förståelse är sällan tillräckligt specifik och, eftersom vi är obekväma med att diskutera syfte och mål en bit in i arbetet, tenderar förståelsen att utvecklas i olika riktningar under arbetets gång.

I de bästa teamen strävar vi ständigt mot en alltmer detaljerad gemensam förståelse av situation, antaganden, uppgift, mål, utmaningar, angreppssätt, arbetssätt, etc. Detta underlättar för oss att arbeta som en koordinerad enhet även under föränderliga omständigheter.
 
 


Integration

Genom individuellt engagemang
koordinerar vi våra insatser till en integrerad enhet

I lågpresterande team skyller vi ofta bristande prestation på andra teammedlemmar, yttre omständigheter och annat utanför vår direkta kontroll, vilket typiskt leder till att arbetet stagnerar.

I bra team har vi ofta en eller ett par medlemmar som känner ett starkt ansvar och engagemang för resultatet och därför blir avgörande för vår framdrift och hantering av förändrade omständigheter. Trots det tenderar vi att sänka ambitionsnivån så fort vi möter hinder som känns besvärliga att hantera.

I de bästa teamen strävar vi explicit efter att vara och göra det som krävs för att nå de gemensamma målen under de förutsättningar som råder. Detta innebär att alla självmant anstränger sig för att få teamet att fungera, komplettera varandras styrkor och kompensera för hinder och tillkortakommanden.
 
 


Relation

Goda relationer ger oss tryggheten
att säga och göra det som krävs

I lågpresterande team har vi ofta en eller ett litet antal stressade teammedlemmar som kontrollerar kommunikationen och ser till att just deras, ofta förenklade, tankar blir avgörande för utfallet. Detta får övriga att känna sig otrygga att framföra sina avvikande och potentiellt överlägsna idéer.

I bra team har vi ofta en eller ett par medlemmar som visar vägen framåt genom att tydligt och med en atmosfär av slutgiltighet presentera sina idéer, även om det skulle finnas respekt och öppenhet för diskussion om avvikande tankar skulle komma upp.

I de bästa teamen upprätthåller vi ett öppet socialt klimat där alla är trygga att vara sig själva och direkt uttrycka potentiellt avvikande tankar. Detta leder till att olika idéer får utrymme att mötas och förädlas på lika villkor.
 
 


Reflektion

Genom regelbunden reflektion
ser vi till att lösa rätt problem på rätt sätt

I lågpresterande team har vi aspekter som inte får ifrågasättas och vi diskuterar oftast inte varför saker blir som de blir. Detta gör att vi, även om vi lyckas med att skapa fokus på utförande, riskerar att göra om misstag, röra oss mot fel mål eller arbeta på ett ineffektivt sätt.

I bra team diskuterar vi typiskt de utmaningar vi ställs inför och anpassar därmed successivt vårt arbete till rådande omständigheter, men eftersom vi inte lyfter blicken och ägnar tanke åt det egentliga syftet med vårt samarbete är våra lösningar sällan skräddarsydda till det faktiska problemet.

I de bästa teamen reflekterar vi ofta och proaktivt över det specifika syftet och målet med vårt samarbete för att identifiera alltmer ändamålsenliga lösningar och vidta åtgärder som hjälper oss att ännu mer effektivt arbeta med vår gemensamma uppgift.

Så vad kan detta betyda för mitt samarbete?

Föreställ dig att Amandas team försiktigt skulle börja uppvisa egenskaper som kännetecknar högpresterande team. Hennes arbetskamrater skulle i allt större omfattning dela hennes förståelse för det faktiska syftet med samarbetet, hur den mest ändamålsenliga lösningen borde se ut och vem som ansvarar för vad. En känsla av trygghet skulle smyga sig på och göra det möjligt för samtliga att uttrycka alla möjliga tankar och idéer. Som ett resultat av just detta blir samarbetet så småningom något som fångar, förenar och blåser liv i en fantastisk kombination av alla de bästa idéerna. Inte minst skulle var och en ta ansvar för att få samarbetet att fungera och faktiskt fokusera på det som krävs för att nå de gemensamma målen. Alla som har haft förmånen att ingå i ett välfungerande team vet vilken glädje och stolthet det kan väcka.

Nu är det inte så att team kan bli välfungerande över en natt, men faktum är att både vår och andras forskning har visat att det med relativt enkla medel går att skapa en väsentlig skillnad i ett teams prestation. Vårt råd till dig och ditt team är att börja diskutera frågan och gemensamt komma fram till ett begränsat antal saker som ni vill testa att göra annorlunda. Kanske kan du boka in en sittning redan denna vecka för att diskutera de fyra faktorerna? Vad tror du att det skulle kunna få för effekt? Hur skulle det påverka stämningen i er vardag tillsammans?

 


CICS-modellen sammanfattar de förmågor som sätter förutsättningarna för ett team att prestera. CICS står för Collective Intelligence Capability System och är ett resultat av vår forskning tillsammans med Handelshögskolan.
 


Författare: David Ramezani

 

Start typing and press Enter to search