Tillitsbaserad styrning och ledning ska skapa högre effektivitet och bättre arbetsmiljö. Det gör den genom att öka graden av delegering till rätt nivå av kompetens. Tanken får stöd i forskning om vad som skapar högpresterande välmående team; Kollektiv Intelligens, som också ger goda verktyg för att genomföra en förändring mot tillitsbaserad styrning med potential att ge oss bättre välfärd och mer valuta för skattepengarna.

En omfattande förändring av styrning och ledning av offentlig förvaltning initieras just nu i Sverige. Tillitsdelegationen har fått ett uppdrag som grovt förenklat kan beskrivas som att starta en motrörelse mot New Public Managements rigorösa kontroll och fokus på mätbara mål. Kontroll som lett till att yrkesverksamma inom den offentliga sektorns olika professioner ägnat alltför stor del av sin tid åt rapportering istället för att göra sitt jobb. Fokus på mätbarhet som skapat risk för fel saker blir gjorda. Resultatet har blivit frustration och en tilltagande ineffektivitet. Till detta läggs ökade kostnader som följd av en åldrande befolkning, digitalisering som kräver betydande investeringar, kompetensförsörjningsproblem osv. Vår offentliga sektors utmaningar är komplexa och problembilden mångfasetterad. Arbete pågår just nu, genom involvering av många olika intressenter, i en mängd olika initiativ för att undersöka vilken förändring som behövs och hur den skulle kunna gå till. Tillitsdelegation har precis lämnat sitt slutbetänkande nu i juni 2018.

Målen tillitsdelegationen siktar mot är lockande. Det handlar om förbättrad arbetsmiljö, stärkt kärnverksamhet, ökad effektivitet, flexibilitet och brukarfokus, minskad onödig administration samt uppbyggnaden av en kultur där människor och institutioner samarbetar brett för att uppnå gemensamma övergripande mål. Ambitionen är att utveckla styrning och ledning i riktning mot mer tillit med betoning på betydelsen av det informella, dvs. av kultur, värderingar och attityder. I förlängningen är målet färre fel, bättre kvalitet, bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser och därmed bättre välfärd.

En organisationskultur där yrkesprofessionernas kompetens kommer till sin rätt

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygger tillitsfulla relationer samt säkerställer att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa brukaren.

Genom tillitsbaserad styrning och ledning skapas förutsättningar för medarbetare med specialistkompetens att fatta rätt beslut nära verksamheten och använda sin tid till sitt yrke istället för rapportering i olika kontrollsystem. Nyckel till att frigöra kraft och effektivitet är delegering av ansvar till den beslutsnivån där den djupa kompetensen finns. Medarbetare som har en gemensam bild av verksamhetens mål, en omsorg om sin gemensamma uppgift och därtill rätt kompetens och beslutsmandat har förutsättningar att vara aktiva medarbetare som bidrar till kollektivt intelligenta grupper.

Svenska kraftnät har en uttalat hög ambition att strukturerat arbeta med att skapa förutsättningar för tillitsbaserad styrning, och att utveckla en kollektivt intelligent organisation:

”Vi har en långsiktig satsning på att öka vår kollektiva förmåga genom att vi tillsammans skapar ett strukturerat och medvetet arbetssätt för att få effektiva grupper där allas olika kompetenser tas tillvara. Detta arbete ska genomsyra hela verksamheten och märkas i alla chefers och medarbetares beteenden. På så sätt skapar vi effektiva team, blir mer proaktiva och får också en gemensam förståelse för helheten.”

Ulla Sandborgh, generaldirektör, Svenska kraftnät

Forskning om kollektiv intelligens ger verktyg för utveckling av önskad kultur

En kultur med kollektiv intelligens kännetecknas av delegerande, tillitsfullt och utvecklande ledarskap samt aktivt medarbetarskap. Forskningen och kunskapen om kollektiv intelligens kan hjälpa organisationer, ledare och medarbetare att förstå vad som behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för den önskade kulturen.

Vi ser ett cirkulärt samband och möjligheter till en positiv utvecklingsspiral där samhällsfunktioner har allt högre grad av tillitsbaserad styrning, där organisationer har allt mer aktivt medarbetarskap, bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet – och att allt detta i slutändan leder till bättre resultat i form av bättre välfärdstjänster.

Forskning som bedrivs på Handelshögskolan i Stockholm och visar att vissa attityder och beteenden skapar bättre förutsättningar för tillit och kollektiv intelligens. Dessa attityder och beteenden kan sammanfattas som fyra förmågor: Representation, Relation, Reflektion och Integration. De fyra förmågorna går att träna upp genom regelbundna utvecklingsaktiviteter så att en kultur med hög grad av kunskapsintegration och kollektiv intelligens utvecklas.

Förmågorna är också ett ramverk som går att delegera och använda i en hel organisation och ett verktyg som chefer och medarbetare kan använda i sitt ledar- och medledarskap för strukturerat utvecklingsarbete. Modellen och dess fyra förmågor sammanfattas i bilden nedan:

En radikal förändring av ledning och styrning som med uthållighet kan ge bättre välfärd

Förändringen av styrning som föreslås av tillitsdelegationen är radikal. Den kommer kräva förändrade beteenden – hårt arbete, mer tillit, uthållighet och stort engagemang. Belöningen blir en bättre välfärd, bättre arbetsmiljö, bättre samarbete och mer hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Om Kollektiv Intelligens

  • Modellen Kollektiv Intelligens har utvecklats i ett forskningssamarbete mellan Dr. Philip Runsten på Handelshögskolan i Stockholm och Influence.
  • Resultatet sammanfattar forskning om gruppeffektivitet sedan 50-talet i en enkel modell bestående av fyra förmågor.
  • Förmågorna sammanfattar vad individer och grupper behöver utveckla för att bli effektiva i sitt samarbete.
  • Förmågorna går att öva upp genom regelbundna träningsaktiviteter, både i en specifik grupp och hos specifika individer.
  • Modellen kan också användas som ett verktyg för organisationens ledare för att förbättra kvalitén i organisationens samarbeten.

Vill du veta mer om hur du höjer dina medarbetares Kollektiva Intelligens och skapar en organisation med hög grad av tillit? Hör av dig till oss. Vi har arbetat för att höja den Kollektiva Intelligensen i organisationer, ledningsgrupper, team och individer sedan 2007.

 

Författare: Sanna Feldt, konsult på Influence med fokus på ledarskap och Kollektiv Intelligens

 

Start typing and press Enter to search