Kommunal förvaltningsenhet

Svensk kommun.

En enhet med ca 2 500 anställda i en av Sveriges största kommuner.

Utsatt verksamhet med ineffektivt arbetssätt.

Kommunen befinner sig i stark tillväxt med stor inflyttning vilket sätter hård press på skola, socialtjänst och omsorg. De har svårigheter att rekrytera kvalificerad personal vilket leder till ineffektivitet. Kommunen har sedan ett antal år arbetat Lean inspirerat för att öka kvalitet, minska slöseri och skapa ett mer effektivt arbetssätt. Men beteende och oförmåga att samverka mellan olika avdelningar begränsar effekten av Lean satsningen och hämmar ett optimalt resursutnyttjande.

Fokus på att göra det man gör ännu bättre.

Influence fick uppdraget att höja förvaltningens kollektiva intelligens och skapa en effektivare verksamhet. Utvecklingsinsatsen utformades för att stärka ledning, ledningsgrupper och övriga chefers kollektiva intelligens, förstärka ledarskap och skapa en större samsyn och samverkan mellan enhetens olika delar. Insatsen pågick i sex månader och omfattade ca fyra dagar per chef.

Ökad förståelse för Lean, förstärkt kultur och ökad samverkan.

Den upplevelsebaserade inlärning ledde till många aha-upplevelser och insikter om hur grupper fungerar och hur man som ledare påverkar gruppens prestationsförmåga. Den närvaro och det engagemang som samtliga chefer visade var ett viktigt bidrag till det mycket lyckade resultatet. Många kände att ”det här håller inte – någonting nytt måste till om vi skall klara vårt uppdrag”, vilket blev en gemensam brinnande plattform för förändring. Detta ledde i sin tur till att samtliga grupper tog fram tydliga handlingsplaner för att effektivisera vardagsarbetet.

Idag fattar alla ledningsgrupper bättre beslut, samarbetar mer och bättre, både inom enheterna, mellan enheterna och med omvärlden. De har effektiviserat sina arbetssätt och flöden och stärkt den interna kulturen. Som bonus ökade arbetsglädjen och känslan av att kunna påverka.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Affärsutveckling

Per Appelgren

Cathrin K Danielsson

vVD

Patrik Erickson

Fler uppdrag

Be less curious about people and more curious about ideas.

– Marie Curie

Explore Collective Intelligence in action

Explore Collective Intelligence in action

Start typing and press Enter to search