Teknologi är affär och affär är teknologi

 
Den teknologiska utvecklingen går snabbt. Mycket snabbt. Med anledning av detta står många företag inför att omvärdera hur de bedriver sin verksamhet. Utvecklingen utmanar företagens existens och därmed blir förmågan att affärsutveckla i alla delar av verksamheten en kritisk tillgång. Influence Tech startades för att svara upp till just det, att bygga våra kunders förmåga i teknologidriven affärsutveckling genom kollektiv intelligens. Hos oss står strategi, teknologi och kultur i centrum – vi menar att medarbetare och deras förmåga att ständigt förnya och förbättra appliceringen av teknologi är nyckeln till företagens framtida affärsutveckling. NCC Industry IT ville adressera just detta – hur de som IT-avdelning bidrar genom teknologidriven affärsutveckling. Vi fick möjlighet att vara med och sätta ramarna för en ”nästa generations support” inom NCC Industry.
 

”Inget jäkla PowerPoint-möte”

På NCC är ambitionen att bygga en kultur av ett ”winning team” – ett särdrag av hur saker görs – men även att vara en proaktiv affärspartner för verksamhetsmål. I linje med denna ambition fick vi i uppgift att för NCC Industry IT utmana upptrampade stigar till fördel för nya arbetssätt, ny teknologi och framförallt nya perspektiv på hur teknologi utvecklar en verksamhet. Instruktionerna var att på 24 timmar inspirera deltagarna att ta fram nytänkande lösningar. Deltagarna delades in i grupper och tog sig an utmaningen utan förberedelser. Begränsningen var tydlig från kundens sida: ”Inget jäkla PowerPoint möte!”

Vägen vi valde var att samla hela avdelningen mot ett gemensamt mål: IT Support 2.0. Projektet paketerades som ett så kallat Hackathon med syfte att pröva nya arbetssätt för teknologidriven innovation, där deltagarna fick möjlighet att utveckla mobilapplikationer för att bidra till IT-supporten. Bland de sex arbetsgrupperna var begränsningarna stora gällande erfarenhet och kunskap i att utveckla mobilapplikationer. Det var inte många som tidigare samarbetat för att ta fram syftesenliga lösningar för en utvald användartyp. Av den anledningen valde vi bort utforskande dataprogrammering och fokuserade på idégenerering och att utveckla affärsidéer där teknologi förbättrar verksamheten.
 

Resultatet efter ett dygn blev sex prototyper varav en valdes ut för att bygga vidare på

Reflektionerna hos deltagarna var i samklang när vi avslutade första och andra dagens aktiviteter. Vi hade på mindre än 12 timmar lyckats vidga den samlade uppfattningen av vad 45 personer trodde var möjligt att skapa genom teknologidriven affärsutveckling. Medarbetarna på NCC lyckades på kort tid ta fram sex prototyper som på olika sätt förädlar det interna arbetet eller ökar värdet för slutkunder. Till detta fanns även ett ägarskap för respektive lösning och bara några dagar efter vårt Hackathon bestämdes att påbörja nästa steg för en av prototyperna.
 

Framgångsfaktorer för att uppnå snabba resultat med ett verksamhetsorienterat Hackathon

För att säkerställa en välfungerande samarbetsprocess på kort tid krävdes en noggrant planerad process som vi designat (utifrån CICS-modellen) för att skapa så hög kollektiv intelligens som möjligt. I den faciliterade vi gruppernas arbete genom reflektion, feedback, målformulering och arbetsfördelning. Grupperna tog ägarskap för sina idéer genom att presentera och ”sälja” sina förslag, få feedback och sedan fortsätta den kreativa processen. Deltagarna samlades i nya tvärfunktionella grupper för att få olika perspektiv och involvera hela avdelningen i arbetet. För att optimalt nyttja en grupps olikheter var vi tvungna att snabbt skapa ett tryggt klimat så att gruppdynamiken i sig inte skulle vara ett hinder för att generera och utveckla idéer.

Som stöd i utvecklingen av applikationerna hade vi hjälp av företaget Invativa, vänner i vårt ekosystem, som varje dag hjälper kunder med att skapa lösningar via mobilapplikationer eller andra plattformslösningar. Invativa bidrog således med det praktiska framtagandet av prototyperna. Teori blandades med praktiska övningar kring framtagande av användarprofiler, deras problem och behov samt prioritering av vilken lösning som gruppen skulle konkretisera som en prototyp.
 

Summering och lärdomar

När vi summerar dagarna tillsammans med NCC bekräftar vi att det är möjligt för en grupp att utmanas och ta fram genomarbetade prototyper på mindre än ett dygn, även om de aldrig gjort något liknande innan! Gruppernas kollektiva intelligens är avgörande för resultatet och den skapade vi genom en nära faciliterad process. Känslan av att ha skapat detta tillsammans ger en vilja att göra mer – att fortsätta med teknologidriven affärsutveckling och värdeskapande. För företag som ställs inför en omvärdering av hur de bedriver sin verksamhet blir det allt viktigare. Det här Hackathonet visar hur ett företag genom att engagera sina medarbetare lyckas utveckla värdeskapande affärsidéer. När en hel avdelning får vara delaktig skapas stolthet och ägarskap. Detta är aspekter som blir allt viktigare för företag med ambitionen att vara ledande i sin marknad och dra nytta av den snabba teknologiska utvecklingen.
 
 
Författare: Kristian Szybowski och Anders Schiöld
Medförfattare: Amelie Jakobsson
 

Start typing and press Enter to search