Redan under rekryteringsprocessen blev jag introducerad till Great Minds, Genuine Hearts och Sustainable Results – de tre värderingar som ska vägleda Influence framåt. För mig som utomstående var det inte helt tydligt vad den djupare innebörden av dessa var. Det var först när jag började på Influence som jag insåg betydelsen av begreppen och hur de faktiskt uttrycks i vår kultur.

Jag har nu jobbat två månader på Influence och det som har gjort det starkaste intrycket på mig är just den genuina organisationskultur som finns hos oss på Influence. Det är en kultur av värme, öppenhet och gemenskap, vilket jag personligen tycker sammanfattas väl av värderingen Genuine Hearts. Efter två månader har jag fått uppleva dessa centrala komponenter i företaget och själv blivit en del i att skapa och förverkliga vår kultur. Ett exempel som illustrerar vår organisationskultur hämtar jag från vår höstkonferens i början av oktober.

För mig blev den djupare innebörden av Genuine Hearts framträdande på just höstkonferensen. Konferensens tema handlade om att stärka de interna relationerna och att integrera oss nyanställda. För mig blev det tydligt vad Influence står för – nämligen att starka relationer är viktigt för vår kultur. Som Johan Wieslander (VD) uttryckte det: ”Bäst kultur vinner”. Vad som också blev tydligt är att vår kultur är något vi bygger tillsammans. Genom diskussioner väcktes frågor kring varje individs inverkan, hur vi bemöter varandra och hur kunder upplever oss. Dessa frågor formar Influence och skapar ett tillfälle för mig att, med endast två månaders erfarenhet, komma med egna åsikter och tankar för att bygga och utveckla kulturen.

För mig blev höstkonferensen ett viktigt tillfälle att illustrera den värme, öppenhet och gemenskap jag har upplevt under mina första månader. Den illustrerar även att Influence värderingar, Great Minds, Genuine Hearts och Sustainable Results, inte bara är tomma ord på en PowerPoint-slide, utan välformulerade begrepp som kommer till uttryck i det vardagliga arbetet och i de relationer som gör Influence till det företag det är idag.

Linda Österdahl

Start typing and press Enter to search